Algemene voorwaarden

  1. Begripsomschrijving

  1. Monk bouldergym gevestigd in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam wordt verder aangeduid als Monk bouldergym.
  2. Bezoekers zijn allen natuurlijke personen, die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
  3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten.
  4. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Monk bouldergym.

  2. Veiligheid

  1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels, veiligheidsregels en algemene voorwaarden van Monk bouldergym, welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
  2. Actieve bezoekers verplichten zich enkel gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
  3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
  4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘huisregels boulderen’.

  3. Toegang

  1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
  2. Monk Bouldergym is gerechtigd om bezoekers te vragen voorafgaand aan zijn/haar bezoek een reservering maken.
  3. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijden voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
  4. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Monk bouldergym.
  5. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
  6. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
  7. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
  8. Monk bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekduur te beperken.

  4. Voorwaarden Lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap van Monk bouldergym verleent een lid toegang tot de locaties van Monk Bouldergym voor een voordelig lidmaatschapstarief.
  2. Bij het lidmaatschap krijgt een lid een Monk ledenpas. Deze pas is een toegangsbewijs en dient bij binnenkomst op locatie en bij aankopen met Monk ledenkorting te worden getoond. 
  3. Het lidmaatschap van Monk Bouldergym start wanneer een lid alle informatie op het (online) inschrijfformulier heeft ingevuld en het eerste termijnbedrag heeft betaald. 
  4. Monk Bouldergym gebruikt jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring, die je hier kunt raadplegen.
  5. Het eerste termijnbedrag is voor het aantal resterende dagen tot het einde van de eerste kalendermaand van het lidmaatschap. Dit wordt online of op locatie betaald. Daarna betaalt een lid maandelijks, per volledige kalendermaand, het termijnbedrag.
  6. Het maandelijkse termijnbedrag wordt per SEPA transactie automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 15de van de maand. 
  7. Monk Bouldergym is ten allen tijden gerechtigd de hoogte van het lidmaatschapsgeld te wijzigen, waaronder een jaarlijkse inflatiecorrectie aan de hand van de cpi prijsindex. 
  8. Een lid kan het lidmaatschap op elk moment per de eerste van de volgende maand opzeggen.
  9. Ziek of geblesseerd? Dan mag je je lidmaatschap pauzeren
  10. Monk bouldergym houdt zich het recht voor het lidmaatschap per direct stop te zetten, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld, wanneer in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden en huisregels, zoals deze op het informatieblad in de hal en op onze website zijn te lezen.
  11. Monk bouldergym is maximaal 7 dagen per jaar gesloten.

  5. Verwijdering en uitsluiting

  1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Monk bouldergym niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
  2. Bij herhaling kan Monk bouldergym besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

  6. Aansprakelijkheid

  1. Monk bouldergym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Monk bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
  2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Monk bouldergym.
  3. Personeelsleden van Monk bouldergym zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Monk bouldergym geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
  4. Monk bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Monk bouldergym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Monk bouldergym kan worden toegerekend.
  5. Monk bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Monk bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
  6. Indien Monk bouldergym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Monk bouldergym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Monk bouldergym niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Monk bouldergym, is de aansprakelijkheid van Monk bouldergym beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

  7. Toepasselijke algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Monk bouldergym is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

  laatst bewerkt op 01-10-2022

  Algemene voorwaarden Monkshop

  1. Over Monkshop

  Het winkelgedeelte van deze website (monk.nl/shop) wordt beheerd door Monkshop BV (hierna te noemen ‘wij’). Wij leveren de artikelen die je koopt in onze webshop. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 613 00 802. Ons BTW-nummer is NL 8542 90710 B01.

  Je kunt contact met ons opnemen via e-mail ([email protected]), telefonisch op het nummer + 31 040 295 04 88 (Monk bouldergym Eindhoven; vraag naar een Monkshop medewerker) of schrijf ons op het volgende adres: Monkshop BV, Berkenstraat 1A, 5616 LV Eindhoven.

  2. Persoonsgegevens

  Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring, die je hier kunt raadplegen.

  3. Online bestellen

  • Je kunt een bestelling plaatsen op onze website. Je krijgt de gelegenheid om je bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat je de bestelling definitief maakt door te klikken op de knop ‘bestelling afrekenen’.
  • Wij bevestigen de ontvangst van je bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail naar het door jouw opgegeven mailadres. Daarmee accepteren we je bestelling en sluiten we een koopovereenkomst.
  • Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke artikelen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van je bestelling worden genoemd. Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als je niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via [email protected].
  • De contractuele taal is Nederlands.
  • Wanneer wij je bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om artikelen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

  4. Prijzen en verzendkosten

  Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

  Af en toe kan er een fout optreden en kunnen artikelen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. Wij zullen ofwel je bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen je contacteren met de vraag of je (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om je te contacteren of indien je niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij je bestelling annuleren en het bedrag dat je hebt betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen lager is dan de door ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met je bestelling en het lagere bedrag verrekenen.

  Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan je gemeld voordat je je bestelling plaatst, waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

  5. Beschikbaarheid en levering

  Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

  Wij leveren wereldwijd. Wij leveren de door jouw bestelde goederen op het adres dat je ons doorgeeft op het moment dat je je bestelling op deze site plaatst. Levering zal geschieden op basis van de informatie op de artikelpagina’s nadat je bestelling is geaccepteerd.

  Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop je je bestelling hebt geplaatst en door ons geaccepteerd is.

  In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om je bestelling binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de artikelen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met jou een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet thuis zijn bij bezorging. Het is je eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met DHL met betrekking tot je bestelling die niet kon worden bezorgd omdat je niet thuis was.

  6. Betaling

  Betaling van artikelen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op deze informatiepagina.

  7. Herroepingsrecht

  Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij – of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is – je artikel(en) fysiek in bezit krijgt.

  Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping
  Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief bezorgkosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval worden je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

  Je dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons hebt medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  De kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor eigen rekening.

  Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn klimmaterialen (touwen, gordels, karabiners, zekerapparaten, helmen). Deze kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet geruild of geretourneerd worden.

  8. Garantie

  Zonder beperking van je herroepingsrecht onder artikel 7 kun je het product retourneren aan ons, bijv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

  Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet je deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien je niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor je wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft je wettelijk recht op garantie. Maar je helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

  Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:
  – voor een volledige terugbetaling zorgen
  – voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte artikelen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
  – naar jouw keuze, de artikelen op onze kosten (inclusief de verzendkosten) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvang je de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze artikelen.

  We zullen je op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte artikelen.

  9. Eigendom

  Gekochte artikelen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Zodra de artikelen aan jou of aan een door jou aangewezen derde zijn geleverd, draag je zelf het risico en ben je overeenkomstig aansprakelijk.

  10. Aansprakelijkheid

  Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

  De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

  – In geval van schade aan lijf, leven of gezondheid.

  – In geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw.

  – In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen).

  – In het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

  11. Algemeen

  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

  We kunnen deze algemene voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke algemene voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

  12. Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

  13. Online geschillenbeslechting

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die je hier kunt vinden. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

  Laatst bijgewerkt op 01-10-2022

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0